Danh sách 12 thủ tục hành chính
Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đề nghị đăng ký thường trú
Công an cấp xã
STT Tên Mức độ
1 Khai báo tạm vắng Thủ tục hành chính cấp độ 4
2 Thông báo lưu trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
3 Xóa đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
4 Gia hạn tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
5 Đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
6 Xóa đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
7 Đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
8 Xác nhận thông tin về cư trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
9 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
10 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
11 Tách hộ Thủ tục hành chính cấp độ 4