Thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ

  Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 10/02/2024, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng CSGT Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 271 phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội” (Có danh sách kèm theo).

   1. Tuyến Quốc lộ 1: 60 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36C-299.78

13:33:00 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2

29H-015.18

13:57:00 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

36A-790.10

14:47:00 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

49C-028.69

10:40:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36K-061.34

11:12:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6

36A-871.85

14:20:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7

36A-203.88

10:07:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8

36C-271.76

10:23:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9

36A-012.59

14:52:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

10

30G-419.29

13:17:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

36C-435.84

14:09:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12

36A-830.53

13:22:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

13

36A-438.42

13:40:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14

36C-417.33

14:46:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15

36A-336.25

09:57:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

16

36C-370.76

15:01:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17

30A-925.68

14:11:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18

36A-793.27

15:00:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19

36A-457.84

14:19:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20

89H-012.88

14:01:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21

36A-487.01

14:44:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

22

36A-870.04

14:57:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

23

36G-000.82

13:08:00 04/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24

36C-372.02

13:36:00 04/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25

36A-892.41

14:48:00 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26

30G-992.25

14:20:00 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

27

36A-533.67

08:13:00 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28

36A-327.42

10:23:00 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29

36C-472.81

08:22:00 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30

36K-061.37

10:37:00 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

31

36C-437.23

10:47:00 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

32

36K-000.17

14:03:00 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

33

30G-923.04

13:48:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34

36A-476.96

15:26:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35

36A-837.00

15:15:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36

36K-001.56

14:49:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37

36C-409.47

13:53:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

38

36A-356.44

13:43:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39

75A-027.81

13:33:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

40

49A-242.67

13:21:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

41

36A-533.67

13:21:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

42

37A-115.57

13:20:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

43

36A-119.46

13:09:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

44

36A-563.17

12:43:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

45

36A-527.65

12:21:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

46

30E-926.56

08:24:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

36H-073.97

08:28:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

48

36K-061.87

08:30:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

49

36A-396.30

08:58:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

50

36F-004.56

08:58:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51

36A-565.21

09:09:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

52

37D-003.68

10:01:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

53

36A-470.76

10:15:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

54

36E-008.08

15:21:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

55

36A-955.86

15:11:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

56

36A-594.84

15:08:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57

36A-598.43

14:56:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58

36A-756.70

09:54:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

59

30K-475.37

09:40:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60

36A-233.89

09:35:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

 

      2. Tuyến Quốc lộ 10: 08 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

51H-633.88

10:21:36 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2

36A-962.25

10:12:35 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

36A-215.21

13:03:12 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

30E-104.17

10:53:24 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36A-878.29

10:22:44 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6

36A-370.24

09:58:33 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7

36A-363.29

13:01:31 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8

36A-037.71

13:02:13 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

 

   3. Tuyến Quốc lộ 45: 21 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

 

36A-956.83

10:33:39 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

 

36B-035.76

11:21:46 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

 

36D-016.45

11:31:31 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

 

36C-265.15

10:36:25 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

 

36C-297.01

11:23:35 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

 

36F-006.17

10:48:09 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

 

36D-016.45

11:03:11 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

 

18A-168.95

08:00:31 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

 

36A-798.25

11:00:07 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

 

36A-883.47

10:36:54 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

 

36A-302.74

10:40:51 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

 

36A-352.51

11:06:37 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

 

36A-397.76

11:01:18 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

 

36A-986.73

11:30:06 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

 

30H-977.23

11:41:56 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

 

36F-006.13

11:39:33 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

 

36A-787.42

11:54:55 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

 

36C-355.84

11:59:15 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

 

29H-186.36

11:01:26 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

 

29A-753.65

10:52:10 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

 

30H-186.23

10:32:54 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

   

   4. Quốc lộ 47: 11 Phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36A-271.74

11:49:03 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2

36A-747.42

10:27:15 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3

36A-464.25

10:27:01 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

29F-011.64

13:00:03 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36A-434.55

11:17:06 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

51A-998.18

12:59:22 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7

36A-606.39

12:32:29 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8

36C-275.89

12:52:28 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

9

36A-610.50

12:35:45 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

10

36A-574.85

11:44:02 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

36A-752.20

10:51:26 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

 

  5. Tuyến Nghi Sơn – Thọ Xuân: 123 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

34A-684.12

08:00:23 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

2

36H-038.26

09:28:13 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3

36K-043.14

09:28:02 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4

36A-297.72

09:27:49 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5

36A-852.25

09:23:04 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6

36A-962.44

09:14:17 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7

36A-909.93

09:10:55 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8

36C-345.20

09:08:26 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

9

36N-1922

09:08:06 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

61A-311.24

09:03:57 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

36H-076.89

16:19:54 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

12

90C-041.87

16:05:46 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

13

36A-924.37

16:09:28 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14

36A-397.65

16:02:13 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15

36A-576.60

15:51:17 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

16

18A-391.64

15:51:10 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17

36A-462.38

15:33:55 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18

19A-382.07

15:31:11 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19

36A-774.78

15:21:53 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20

36A-850.57

15:09:42 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21

36A-943.17

15:01:06 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22

29K-012.60

15:09:01 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

23

36A-847.65

14:59:29 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24

34F-004.39

14:55:58 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

25

60K-131.62

14:49:25 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26

30G-579.39

14:43:25 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

27

36A-602.42

14:41:55 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28

36A-348.10

14:23:35 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29

51K-814.75

14:21:11 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30

36C-246.37

14:17:11 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

31

36A-862.26

14:17:37 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

32

36A-528.70

15:16:47 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

33

14C-349.22

15:13:51 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34

36A-118.60

15:13:23 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35

36A-306.56

15:06:57 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36

36A-777.88

15:01:43 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

37

36C-209.15

14:52:53 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38

36A-597.17

14:41:21 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39

35A-265.68

14:36:55 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

40

36A-418.01

14:36:47 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

41

36A-760.05

14:19:19 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

42

36A-260.18

13:54:34 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

43

51F-100.99

13:54:09 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

44

36A-753.64

13:54:29 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

45

30E-388.32

13:54:41 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

46

36H-023.97

13:51:02 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

36A-420.09

13:47:07 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

48

36A-947.38

13:45:09 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

49

36K-003.35

13:47:15 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50

36A-961.44

13:36:51 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51

37A-312.21

13:35:27 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

52

36A-082.48

13:16:11 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

53

36A-611.40

13:17:32 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

54

51A-167.10

13:14:08 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

55

36A-264.92

13:13:28 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

56

36A-151.40

13:09:16 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57

36A-564.16

13:09:27 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58

36A-704.82

13:03:04 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

59

36A-066.48

08:00:13 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60

72A-683.47

09:48:25 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

61

36A-306.11

09:47:47 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

62

36A-965.53

09:47:15 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

63

36A-371.93

09:44:11 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

64

36A-960.40

08:43:50 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65

36A-956.22

09:43:18 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66

36A-631.08

09:40:00 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67

36K-061.57

09:38:54 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68

36A-749.22

09:30:15 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

69

49C-125.02

09:27:11 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

70

36A-412.01

09:24:37 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

71

36A-373.62

09:18:00 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

72

36A-756.75

09:18:15 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

73

47A-581.75

09:18:29 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

74

36A-171.85

09:17:57 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

75

36A-416.91

09:15:38 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

76

36C-224.89

09:10:19 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

77

36A-797.91

09:06:17 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

78

36A-679.69

09:04:45 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

79

36A-635.52

09:02:47 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

80

36A-492.62

09:17:47 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

81

60C-433.77

09:24:49 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

82

36A-075.00

09:01:32 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

83

36A-681.87

09:02:26 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

84

36A-572.55

09:13:39 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

85

36A-851.86

09:13:12 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

86

36A-736.12

09:13:58 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

87

30K-292.73

09:14:54 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88

60A-742.78

09:14:35 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89

36A-431.43

09:14:48 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90

36H-045.35

09:15:01 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

91

36C-365.18

09:17:40 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

92

61K-237.46

09:17:45 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

93

51A-918.46

09:03:20 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

94

30H-660.32

08:19:03 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

95

36A-918.28

09:20:09 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

96

36A-959.32

09:20:12 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

97

36A-779.03

09:29:52 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

98

36A-975.38

09:23:03 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99

36A-459.49

09:26:15 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

100

30F-469.24

09:27:06 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

101

36A-370.74

09:34:51 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

102

60A-857.80

09:24:17 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

103

30E-959.58

09:58:09 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

104

36A-718.56

14:43:33 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

105

36A-851.45

14:43:44 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

106

51G-022.55

14:40:04 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

107

36A-349.56

14:41:50 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

108

36A-339.49

14:39:02 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

109

30K-133.66

14:38:17 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

110

36A-718.64

14:38:47 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

111

36A-824.19

14:35:09 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

112

82A-124.32

14:32:25 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

113

36K-052.05

14:31:27 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

114

36A-324.99

14:32:53 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

115

36A-154.24

14:29:41 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

116

36K-014.57

14:30:56 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

117

36A-056.21

14:27:18 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

118

36A-831.67

14:27:38 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

119

36A-108.99

14:24:11 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

120

36A-661.90

14:25:32 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

121

36A-102.23

14:24:41 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

122

29C-757.40

14:22:57 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

123

36A-697.63

14:20:27 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

 

   6. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 48 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

17A-219.77

08:52:46 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2

36A-165.65

08:58:37 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3

37A-903.85

11:26:13 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h

4

30H-855.09

11:53:19 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5

29B-157.09

12:14:05 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

89C-181.76

12:31:37 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7

29H-414.10

14:40:58 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8

36A-358.86

14:41:46 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9

36M5-118.02

15:21:35 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

10

51K-350.99

16:15:47 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

11

36K5-271.10

12:30:42 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12

36X1-0565

12:43:39 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

13

36H5-114.39

13:22:09 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14

36H7-082.04

13:22:16 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15

36A-259.48

09:44:25 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

16

30A-833.25

10:36:30 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17

36A-740.86

14:24:01 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18

29C-687.57

14:39:13 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19

36C-370.70

14:49:39 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20

26A-036.73

16:00:32 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

21

29H-625.07

11:51:37 04/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22

37K-081.85

16:14:09 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

23

36K-052.01

15:21:51 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

24

36A-042.87

15:11:05 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

25

88C-251.24

12:00:03 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26

36A-970.77

08:00:50 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

27

36A-413.32

15:11:24 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28

92A-273.59

11:03:29 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29

36D1-636.97

09:42:20 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30

72A-593.98

10:33:12 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

31

36B8-752.66

15:03:09 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

32

90A-132.69

15:32:29 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

33

30F-413.70

15:14:01 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34

30G-800.04

14:59:36 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35

36A-365.31

14:56:12 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36

36A-945.62

11:36:44 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37

36A-486.38

09:29:41 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38

36D1-154.11

10:28:53 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39

15K-178.20

11:09:00 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

40

36A-616.73

11:19:46 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

41

36A-518.47

11:34:27 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

42

29B-076.79

11:35:39 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

43

36A-763.98

11:51:43 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

44

29A-610.55

11:52:44 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

45

35A-329.15

11:57:42 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

46

36A-789.36

09:25:46 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

47

36A-227.18

10:14:06 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

48

36C-422.04

10:24:02 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

   Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo đến chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính. Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Đông Hải, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính. Nếu việc đi lại khó khăn không trực tiếp đến được, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn, Công an cấp huyện nơi cư trú đóng trụ sở để giải quyết.

   Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

   Phòng cảnh sát giao thông Thanh Hoá đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông./.

Tác giả: Trần Văn Thọ - PC08
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu